Stichting Thorbecke

De Stichting Thorbecke Zwolle komt voort uit de Stichting Standbeeld Thorbecke. Deze stichting had ten doel de realisatie van een standbeeld van de in Zwolle geboren staatsman Johan Rudolph Thorbecke. Het standbeeld heeft in 1992 een plaats gevonden aan het Stationsplein, de onthulling ervan  op 4 november, werd opgeluisterd met de lezing door de heer R. Lubbers over het onderwerp Nederland in Europees perspectief.

Op verzoek van de toenmalige burgemeester van Zwolle, de heer Loek Hermans, werd in 1992 de huidige stichting opgericht met de opzet Thorbecke Symposia in Zwolle te organiseren. De Stichting kreeg als doel de ontwikkeling van denkbeelden op het gebied van het staats- en bestuursrecht en daarme­de samenhan­gende structuren, een en ander in de vooruitstrevende en grens­overschrijden­de geest van de staatsman mr. Johan Rudolph Thorbecke.

THORBECKESYMPOSIA

In de gehouden tweejaarlijkse symposia stond De kwaliteit van het openbaar bestuur als onderwerp centraal.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

1992 | Bestuurlijke organisatie in Nederland in Europees perspectief

Inleider: de heer Lubbers
Forumleider: mevrouw Marijn de Koning
Forumleden:

» Staatsecretaris D. de Graaf – Nauta
» CDK Overijssel J.A.M.Hendrikx
» Tweede Kamerlid G. Wolffensperger
» Prof. W. Konijnenbelt 
» Burgemeester van Breda Ed Nijpels

Dat jaar werd voorafgaand aan het symposium het standbeeld van Thorbecke aan het Stationsplein onthuld.

1994 | De zorg van de burger, de overheid een zorg?

Inleiders: de heren Bolkestein en Van Thijn
Forumleider: de heer Martin van Amerongen

1996 | Overheidsloket 2000 in de informatiemaatschappij

Inleider: de heer Kohnstamm
Forumleider: de heer Gerrit Brokx

1998 | Heeft Europa een Thorbecke nodig?

Inleider: de heer prof. Vonhoff
Forumleider: de heer Harry van Wijnen
Forumleden: de heren Van Mierlo, Lubbers en De Vries

Dit laatste symposium werd bijgewoond door ZKH Prins Willem van Oranje en vond plaats in het jaar dat het 200 jaar geleden was dat Thorbecke in Zwolle werd geboren en tevens het jaar waarin de Grondwet 150 jaar bestond.

Dit feestelijke symposium werd voorts opgeluisterd met de opvoering van een toneelstukje in een bewerking van Jan Blokker Het Consult waarin onder andere de staatsman Thorbecke ten tonele verschijnt en aan de Ministerraad zijn visie op het huidige Nederlandse bestuur geeft.

Thorbecke-debat

In 2002 is de Stichting Thorbecke Zwolle na de vier symposia voortgegaan met het organiseren van een jaarlijks debat.

In een jaarlijks terugkerend  Thorbecke-debat  in de Raadzaal van het Stadhuis wordt het debat ingeleid door twee sprekers, waarna het debat volgt en ook het publiek kan deelnemen. Bij de keuze van de onderwerpen blijft het uitgangspunt de kwaliteit van het openbaar bestuur en het verbeteren van de betrekkingen tussen burger en overheid, alsmede de staat van het ‘Democratisch Elan’.